BRYCEN VIỆT NAM TRUYỀN TIN

BRYCEN VIỆT NAM TRUYỀN TIN

Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Ngày Phụ nữ được tổ chức hai lần một năm tại Việt Nam. Đầu tiên là “Ngày Quốc tế Phụ nữ” vào ngày 8/3 và thứ hai là “Ngày Phụ nữ Việt Nam” vào ngày 20/10. Cả hai đều là ngày của phụ nữ, nhưng ngày 8 tháng 3 là một ngày kỷ niệm nổi

Số:44, THÁNG 03/2018

Số:43, THÁNG 02/2018

Số:42, THÁNG 01/2018

Số:41, THÁNG 12/2017